శ్రీశ్రీశ్రీ మద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి మఠం

కందిమల్లాయపల్లె పోస్ట్, బ్రహ్మంగారి మఠం మండలం, కడప జిల్లా-516 503, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రము

శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి మఠం